Algemene Voorwaarden Den Dekker Facility Management B.V.

Artikel 1: Definities
1.1 Den Dekker Facility Management B.V.: Den Dekker Facility Management B.V., de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, statutair gevestigd te Delft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58548408.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Den Dekker Facility Management B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Uitvoerder: de natuurlijke of rechtspersoon die door Den Dekker Facility Management B.V. wordt ingeschakeld om ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
1.4 Partijen: de Opdrachtgever en Den Dekker Facility Management B.V. gezamenlijk.
1.5 Overeenkomst: iedere tussen Den Dekker Facility Management B.V. en de Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst, waarmee Den Dekker Facility Management B.V. zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot de coördinatie van beheer- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten door Uitvoerders.
1.6 Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Uitvoerders te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief begrepen: het verhelpen van storingen, lekkages en defecten in of aan het bedrijfspand van de Opdrachtgever of daarin aanwezige zaken.
1.7 Melding: elke telefonische of per e-mail, door de Opdrachtgever aan Den Dekker Facility Management B.V., kenbaar gemaakte mededeling met betrekking tot een opdracht tot het uitvoeren van Werkzaamheden.
Artikel 2: Algemene bepalingen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen Den Dekker Facility Management B.V. en de Opdrachtgever.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Den Dekker Facility Management B.V. derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de Overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.
2.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Elk aanbod van Den Dekker Facility Management B.V. is vrijblijvend.
3.2 Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Den Dekker Facility Management B.V. niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte van Den Dekker Facility Management B.V., dan wel een daartoe tussen Den Dekker Facility Management B.V. en de Opdrachtgever schriftelijk opgemaakte Overeenkomst door de Opdrachtgever is ondertekend en in het bezit van Den Dekker Facility Management B.V. is gesteld.
3.5 Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Den Dekker Facility Management B.V., komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
Artikel 4: Inhoud van de overeenkomst
4.1 Den Dekker Facility Management B.V. verbindt zich jegens de Opdrachtgever tot het inschakelen van een Uitvoerder voor het verrichten van Werkzaamheden bij optredende calamiteiten.
4.2 Na de Melding draagt Den Dekker Facility Management B.V. er zorg voor dat, behoudens het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden, een geschikte Uitvoerder belast wordt met het verrichten van de op de calamiteit betrekking hebbende Werkzaamheden. De Opdrachtgever is gehouden Den Dekker Facility Management B.V. bij de Melding in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs van belang kunnen zijn.
4.3 Den Dekker Facility Management B.V. is nimmer partij bij de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerder. De Opdrachtgever is dan ook nimmer verplicht een opdracht aan de ter beschikking gestelde Uitvoerder te verstrekken. Echter zal een ter beschikking gestelde Uitvoerder, behoudens het bepaalde in het volgende lid, voldoen aan de specificaties die bij Overeenkomst zijn vastgesteld; die Uitvoerder zal de Werkzaamheden onder meer binnen het overeengekomen budget verrichten. Het door de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, afwijzen van deze Uitvoerder verplicht de Opdrachtgever tot het vergoeden van door die Uitvoerder in rekening te brengen kosten in verband met de beoordeling van de gemelde calamiteiten, waaronder eventuele voorrijkosten, één en ander overeenkomstig de door die Uitvoerder gehanteerde voorwaarden.
4.4 Partijen stellen bij Overeenkomst een maximaal budget vast waarvoor Werkzaamheden door Uitvoerders worden verricht. Indien de kosten van de feitelijke Werkzaamheden dit maximumbudget overschrijden, zal Den Dekker Facility Management B.V. met instemming van de Opdrachtgever overgaan tot het benaderen van meerdere Uitvoerders teneinde de Opdrachtgever te adviseren welke Uitvoerder het meest geschikt is de Werkzaamheden te verrichten. Voor het benaderen van meerdere Uitvoerders is de Opdrachtgever een bij Overeenkomst vastgestelde prijs verschuldigd.
4.5 Alle kosten in verband met de door de Uitvoerder verrichte Werkzaamheden, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Facturen worden door de Uitvoerder geadresseerd aan de Opdrachtgever, doch in eerste instantie ontvangen door Den Dekker Facility Management B.V.. Indien de door de Uitvoerder verrichte Werkzaamheden en de daarvoor in rekening gebrachte prijs, beantwoordt aan hetgeen tussen Partijen is overeengekomen, worden facturen van de Uitvoerder door Den Dekker Facility Management B.V. ter beschikking van de Opdrachtgever gesteld. Voor de vergoeding van bijkomende of aanvullende kosten die door de opdrachtgever en de Uitvoerder onderling zijn vastgesteld, blijft voor de vraag of de Werkzaamheden en de daarvoor in rekening gebrachte prijs beantwoordt aan de Overeenkomst, buiten beschouwing.
4.6 Den Dekker Facility Management B.V. voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor het uitvoeren van de Werkzaamheden zal Den Dekker Facility Management B.V., binnen het kader van hetgeen (omtrent het maximale budget) is overeengekomen, een voor het verrichten van de benodigde Werkzaamheden meest geschikte Uitvoerder ter beschikking van de Opdrachtgever stellen. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Den Dekker Facility Management B.V., draagt Den Dekker Facility Management B.V. geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen in verband met door Uitvoerders verrichte Werkzaamheden.
4.7 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd. De Overeenkomst eindigt op de laatste dag van de maand waarin de opzegverklaring de wederpartij heeft bereikt.
Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De Opdrachtgever is gehouden Den Dekker Facility Management B.V. in kennis te stellen van alle gegevens, feiten en omstandigheden waarvan Den Dekker Facility Management B.V. aangeeft dat zij voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst relevant zijn. De Opdrachtgever dient deze informatie tijdig, volledig en naar waarheid te verstrekken. Deze informatie heeft, voor zover van toepassing, betrekking op ten minste:
De bedrijfsnaam, het vestigingsadres en de vestigingsplaats van de Opdrachtgever;
Filiaalinformatie, de aangewezen storemanager(s)/rayonmanager(s), beheerder(s), eigena(a)r(en), etc.;
Installatiegegevens: bouwjaar, type, beschrijving van welk onderhoud reeds is uitgevoerd, aansluitwaarden en overige bouwkundige gegevens;
Tekenwerk: gevels, plattegronden, situatietekening etc.;
Fotoreportage: interieur en exterieur, omgeving en installaties;
Verantwoordelijkheden conform huurcontract.
5.2 Alle reeds vóór totstandkoming van de Overeenkomst bestaande en door of namens de Opdrachtgever gesloten onderhoudscontracten en/of andere overeenkomsten waarin de dienstverlening van Den Dekker Facility Management B.V. na totstandkoming van de Overeenkomst zal voorzien, dienen zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst te worden beëindigd.
5.3 De Opdrachtgever is steeds gehouden Den Dekker Facility Management B.V. in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op het voortduren van de Overeenkomst.
Artikel 6: Reclames en garantie
6.1 Voor klachten in verband met door de Uitvoerder verrichte Werkzaamheden en daarmee samenhangende aanspraken van de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever zich te wenden tot de Uitvoerder. Bij behandeling van klachten die beogen herstel van door de Uitvoerder opgeleverde Werkzaamheden te bewerkstelligen, kan Den Dekker Facility Management B.V. zich bereid verklaren bemiddelend op te treden.
6.2 In verband met de mogelijke voortdurende contractuele verhouding tussen de Uitvoerder en Den Dekker Facility Management B.V., dient de Opdrachtgever Den Dekker Facility Management B.V. zo spoedig mogelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van alle op Uitvoerders betrekking hebbende klachten die bij de Opdrachtgever op enig moment zijn ontstaan.
6.3 Den Dekker Facility Management B.V. verstrekt nimmer garantie op door Uitvoerders verrichte Werkzaamheden. Eventuele garantieaanspraken dienen door de Opdrachtgever rechtstreeks geldig te worden gemaakt bij de Uitvoerder.
6.4 Een ingediende klacht, van welke aard dan ook, schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever nimmer op.
Artikel 7: Opschorting en ontbinding
7.1 Den Dekker Facility Management B.V. is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de
verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Den Dekker Facility Management B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
7.2 Indien op de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Den Dekker Facility Management B.V. gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
7.3 Voorts is Den Dekker Facility Management B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7.4 De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Den Dekker Facility Management B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
7.5 Indien Den Dekker Facility Management B.V. de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
Artikel 8: Overmacht
8.1 Den Dekker Facility Management B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
8.2 Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen uit de Overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval Partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, zonder jegens de andere partij gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.
Artikel 9: Prijzen en betalingen
9.1 Voor de dienstverlening van Den Dekker Facility Management B.V. is de Opdrachtgever een prijs per Melding verschuldigd. In voorkomende gevallen is de Opdrachtgever aan Den Dekker Facility Management B.V. een prijs voor offertevergelijking verschuldigd als bepaald in de laatste zin van artikel 4.4. De toepasselijke prijzen worden bij Overeenkomst vastgesteld.
9.2 Voor de vraag of een Melding daadwerkelijk heeft plaatsgehad is, behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever, de administratie van Den Dekker Facility Management B.V. bepalend.
9.3 Alle door Den Dekker Facility Management B.V. vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
9.4 Bij de prijzen als bedoeld in lid 1 zijn niet inbegrepen de kosten in verband met het verrichten van de Werkzaamheden door Uitvoerders. De eventuele kosten in verband met door Den Dekker Facility Management B.V. in te schakelen externe adviseurs en eventuele andere bijkomende kosten worden afzonderlijk met de Opdrachtgever overeengekomen en komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9.5 Alle door de Opdrachtgever aan Den Dekker Facility Management B.V. verschuldigde bedragen worden maandelijks gefactureerd.
9.6 Betaling van de in lid 5 bedoelde bedragen dient steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op de door Den Dekker Facility Management B.V. voorgeschreven wijze.
9.7 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is Den Dekker Facility Management B.V. gerechtigd de Opdrachtgever de dan geldende wettelijke handelsrente in rekening te brengen. De wettelijke handelsrente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande betaling, inclusief wettelijke handelsrente, is voldaan.
9.8 Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Den Dekker Facility Management B.V., draagt Den Dekker Facility Management B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever of derden wordt geleden. In het bijzonder is Den Dekker Facility Management B.V. niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze Algemene Voorwaarden.
10.2 Den Dekker Facility Management B.V. voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Den Dekker Facility Management B.V., draagt Den Dekker Facility Management B.V. geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen in verband met door Uitvoerders verrichte Werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever een aanspraak in verband met een tekortkoming in de uitvoering van Werkzaamheden door de Uitvoerder geldig wil maken, dient hij zich, met uitsluiting van Den Dekker Facility Management B.V., te wenden tot de betreffende Uitvoerder.
10.3 Alle vermelde uitvoeringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Den Dekker Facility Management B.V. treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Den Dekker Facility Management B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever een redelijke termijn vermeldt waarbinnen Den Dekker Facility Management B.V. de Overeenkomst alsnog deugdelijk kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
10.4 Den Dekker Facility Management B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gelden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Den Dekker Facility Management B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Den Dekker Facility Management B.V. toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
10.5 Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Den Dekker Facility Management B.V. mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.6 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Den Dekker Facility Management B.V., zal de Opdrachtgever Den Dekker Facility Management B.V. vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst door Den Dekker Facility Management B.V..
10.7 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Den Dekker Facility Management B.V. één jaar.
Artikel 11: Slotbepaling
11.1 Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3 Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Den Dekker Facility Management B.V. wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
11.4 Op elke overeenkomst tussen Projectmanagement den Dekker B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.